αρχική σελίδα
Σάββατο, 15 Αυγούστου 2020
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password

Πείτε μας τη γνώμη σας για το νέο site του Επιμελητηρίου Αρτας

Πολύ καλό
Καλό
Χρειάζεται βελτιώσεις
ΔΞ / ΔΑ
 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΔΑΟΚ Άρτας: Η 26/10/2015 ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης συγκομιδής ποικιλίας ακτινιδίων «Hayward»
26/10/2015
ΠΗΓΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

πατήστε για μεγέθυνση

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη

1)      τον Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234 /2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών.

2)      την απόφαση με αριθμ.290524/3-9-2010 του Υπ. Αγροτικής Αν/ξης & Τροφίμων ( ΦΕΚ 1521/2010 τ. Β΄) περί καθορισμού τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής των εμπορικών προδιαγραφών για τις ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμανσης των ακτινιδίων.

3)      Την με αριθ. 257543/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1122/2003 τ. Β΄) περί συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1148/2001 της Επιτροπής των Ε.Κ. σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών.

4)      το υπ’ αριθμ. 3610/108686/1-9-2014 έγγραφο της Δ/νσης Μεταποίησης-Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου.

5)      Τις μετρήσεις της Υπηρεσίας μας για την εκτίμηση του βαθμού ωριμότητας των ακτινιδίων.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε σύμφωνα με το άρθρο 2 της 290524/3-9-2010 απόφασης του ΥΠΑΑΤ

ως ημερομηνία έναρξης συγκομιδής ποικιλίας ακτινιδίων «Hayward» την   26/10/2015.

 

Σε εφαρμογή του άρθρου 3 της ανωτέρω απόφασης 290524/3-9-2010 καθορίζονται οι υποχρεώσεις των συναλλασσομένων ως εξής:

– Οι παραγωγοί με ευθύνη τους μπορούν να προβαίνουν στη συγκομιδή των ακτινιδίων μετά την παραπάνω ημερομηνία, με την προϋπόθεση ότι τα ακτινίδια έχουν φθάσει στο προβλεπόμενο στάδιο ωρίμανσης (τουλάχιστον 6,2ο Brixή 15% μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία).

Οι υπεύθυνοι   για   τη συγκομιδή των   ακτινιδίων, ένα εικοσιτετράωρο πριν τη συγκομιδή συμπληρώνουν υπεύθυνη   δήλωση, στη οποία αναφέρουν την   ημερομηνία   συγκομιδής τους, την τοποθεσία της καλλιέργειας, καθώς και την   ποσότητα που πρόκειται να συγκομίσουν. Η υπεύθυνη   δήλωση   κατατίθεται στην αρμόδια Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Άρτας.

– Οι τυποποιητές-συσκευαστές στην περιοχή παραγωγής προβαίνουν σε τυποποίηση-συσκευασία των ακτινιδίων όταν αυτά έχουν αποκτήσει φυσιολογικά τουλάχιστον 6,20 Brixή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%.

– Οι έμποροι διαθέτουν τα ακτινίδια σε όλα τα άλλα στάδια εμπορίας που έπονται της τυποποίησης-συσκευασίας, της εισαγωγής-εξαγωγής, αφού αυτά έχουν αποκτήσει τουλάχιστον 9,50 Brix.

– Όλοι οι συναλλασσόμενοι στον τομέα των ακτινιδίων τηρούν ως προς τις υποχρεώσεις τους και τις λοιπές διατάξεις που προβλέπονται από την με αριθ. 257543/2003 ΚΥΑ.

Επισημαίνεται ότι η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας, θα διενεργεί τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά το στάδιο της τυποποίησης- συσκευασίας των ακτινιδίων στα τυποποιητήρια-συσκευαστήρια της περιοχής ευθύνης της, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το προϊόν έχει αποκτήσει τουλάχιστον 6,20 Brixή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράβαση της ισχύουσας Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας, οι αντίστοιχες παρτίδες είτε καταστρέφονται με ευθύνη του κατέχοντος φορέα, είτε εξασφαλίζεται η μη διάθεσή τους για ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ οι υπεύθυνοι παραπέμπονται στις αρμόδιες Επιτροπές Επιβολής Κυρώσεων, σύμφωνα με την με αριθ. Ν.4235 (ΦΕΚ 32/Α’/11-2-2014)

 

                                                                                     Ε. Π.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ α/α

 

 

 

 

                     ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΕΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
Ηλεκτρονικές Προμήθειες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας
Σεμινάρια